ESTATUTS

Publicat per Salvem Salau el

Calendari:

20 de juliol- Proposta d’Estatuts: Enviament avís que els Estatuts estan penjats a la web

Fins 8 d’agost:- Període d’esmenes dels Estatuts: Recull d’esmenes i aportacions als Estatuts al correu electrònic salvemsalau@gmail.com

17 d’agost de 2019 19h a Casa Sastrés d’Isil: Assemblea Constituent: (breu introducció per posar la gent al dia + debat i aprovació dels Estatuts + elecció de la junta)

 

ESTATUTS

Capítol I. La denominació, els fins i el domicili

Article 1

Amb la denominació “Associació Plataforma Salvem Salau” es constitueix l’associació, que regularà les seves activitats d’acord amb la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions (DOGC 2423, d’1 de juliol), la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació (BOE núm. 73, de 26 de març) i els seus estatuts.

Article 2

Els fins de l’associació són:

1.-Vetllar per la conservació de la vall de Bonabé i valls secundàries en tota la seva extensió, des d’Isil fins al seu límit amb la Val d’Aran, per tal d’evitar la seva degradació i contaminació amb projectes miners o qualsevol altre activitat que pugui afectar negativament el seu patrimoni natural i cultural.

 

2.- Potenciar la sensibilització i l’educació ambiental entre la població local i els seus visitants per tal d’afavorir el coneixement i la valoració del seu patrimoni i conseqüentment la seva preservació.

 

3.-  Utilitzar tots els mitjans legals per aconseguir la difusió dels fins de l’associació, mitjançant la col·laboració amb el  mitjans de comunicació com: revistes, radio, televisions o altres.

 

4.-Aquesta associació és defineix com apolítica i  sense afany de lucre. 

 

Article 3

 1. El domicili de l’associació s’estableix a Isil al carrer del Pont ,7. Codi postal 25586. .
 2. L’àmbit territorial de l’associació són les comarques del Pallars Sobirà, el Pallars Jussà i la Noguera.

 

Capítol II. Els membres de l’associació, els seus drets i les seves obligacions

Article 4

Podran formar part de l’associació totes les persones a partir de 12 anys de forma individual i d’edats inferiors en la modalitat de socis familiars. Per ser soci de ple dret, s’haurà d’omplir una sol·licitud o butlleta d’ingrés dirigida a la Junta Directiva que la traslladarà a l’assemblea general més pròxima que l’haurà de ratificar.

Els socis menors d’edat, si n’hi ha, tindran veu, però no vot en les assemblees ni podran elegir ni ser elegits membres de la Junta Directiva.

Article 5

Són drets dels membres de l’associació:

 1. Assistir amb veu i vot a les reunions de les Assemblees Generals ordinàries; una a l’any i a les extraordinàries.
 2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
 3. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
 4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
 5. Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels seus objectius.
 6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels càrrecs de l’associació.
 7. Rebre informació sobre les activitats de l’associació.
 8. Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.
 9. Formar part dels grups de treball.
 10. Posseir un exemplar dels estatuts.
 11. Consultar els llibres de l’associació.
 12. Participar a les Juntes sense dret a vot a la pressa de decisions.

Article 6

Són deures dels membres de l’associació:

 1. Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar segons les seves possibilitats a les activitats per assolir els seus objectius.
 2. Contribuir al sosteniment de l’associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquests.
 3. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
 4. Respectar els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’associació.

Article 7

Són causes per ser donat de baixa de l’associació:

 1. Si ho decideix la persona interessada, que haurà de comunicar per escrit la seva decisió a la Junta Directiva.
 2. No haver satisfet dues quotes anuals fixades.
 3. No complir amb les obligacions estatutàries. En aquest cas es podrà presentar-se escrit d’al·legacions que serà discutit en l’assemblea més pròxima.

Capítol III. L’Assemblea General

Article 8

 1. L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.
 2. Les persones membres de l’associació, reunides en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea.
 3. Totes elles quedaran subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi les absents, les qui en discrepen i les presents que s’han abstingut de votar.

Article 9

L’Assemblea General té les facultats següents:

 1. a) Modificar els estatuts.
 2. b) Elegir les persones que hauran de formar part de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat.
 3. c) Aprovar el pressupost i la liquidació de comptes anuals, i també adoptar els acords per a la fixació de la forma i l’import de la contribució al sosteniment de l’associació i aprovar la gestió feta per l’òrgan de govern.
 4. d) Acordar la dissolució de l’associació.
 5. e) Incorporar-se a altres unions d’associacions o separar-se’n.
 6. f) Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
 7. g) Aprovar el reglament de règim interior.
 8. h) Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i les associades.
 9. i) Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci o sòcia, i també les altes i les baixes per una raó distinta a la de la separació definitiva.
 10. j) Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l’associació. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l’Assemblea General.
 11. k) Crear grups de treball, per tal de fer mes eficient la tasca de l’associació.

Article 10

 1. L’Assemblea General es reunirà en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, dins dels mesos compresos entre març i setembre.
 2. L’òrgan de govern pot convocar l’Assemblea General amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un nombre d’associats no inferior al 10%; en aquest cas, l’assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

Article 11

 1. L’Assemblea serà convocada per l’òrgan de govern mitjançant una convocatòria, que haurà de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de l‘assemblea.
 2. La convocatòria s’haurà de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al correu electrònic que consti en la relació actualitzada d’associats i associades que ha de tenir l’associació.
 3. Les reunions de l’Assemblea General, les presidirà la presidenta o president de l’associació. En cas d’absència l’haurà de substituir la persona que designi pertanyent a la Junta. Les tasques de secretaria les haurà d’efectuar la persona que ocupi aquest càrrec a la Junta Directiva.
 4. El secretari/a redactarà l’acta de cada reunió que haurà de signar, així com el president/a, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.

Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegirà l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l’acta i qualsevol altra documentació ha d’estar a disposició dels socis.

Article 12

 1. L’assemblea general es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades.
 2. El 5% de les associades o associats pot sol·licitar a l’òrgan de govern la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes per tractar i, si ja s’ha convocat l’assemblea, sempre que ho facin dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data de la reunió d’aquella. La sol·licitud també es pot delegar directament a l’assemblea, que decideix el que considera convenient, però únicament pot adoptar acords respecte als punts no inclosos en l’ordre del dia comunicat en la convocatòria, si així ho decideix una majoria de les tres quartes parts de les persones presents.

Article 13

 1. En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’associació.
 2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representats, així com per vots delegats de sòcies i socis no presents.
 3. Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels estatuts, la dissolució de l’associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, cal un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts dels assistents. En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria relativa dels socis presents o representats.
 4. Les candidatures que es presentin formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i dels seus domicilis certificada pel secretari amb el vistiplau del president.

Capítol IV. La Junta Directiva

Article 14

 1. Regeix, administra i representa l’associació i la compondran la presidenta/ent, la secretaria/i, el tresorer/ra i les persones que actuïn com a vocals. Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents.
 2. L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que hauran de ser associats, es fa per votació de l’Assemblea General. Les persones elegides entraran en funcions després d’haver acceptat el càrrec.
 3. El nomenament i el cessament dels càrrecs hauran de ser certificats pel secretari/a sortint, amb el vistiplau del president/a sortint, i s’han de comunicar al Registre d’Associacions.
 4. Els membres de la Junta Directiva no podran rebre cap retribució per l’exercici del seu càrrec.

Article 15

 1. Els membres de la Junta Directiva exerciran el càrrec durant un període 4 anys, encara que la meitat del càrrecs de la junta seran renovats cada 2, sense perjudici que puguin ser reelegits.
 2. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:
 3. a) dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n’exposin els motius.
 4. b) malaltia que incapaciti per exercir el càrrec.
 5. c) baixa com a membre de l’associació.
 6. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s’hauran de cobrir en la primera Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l’associació podrà ocupar provisionalment el càrrec vacant per acord de la Junta.

Article 16

 1. La Junta Directiva té les facultats següents:
 2. a) Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
 3. b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.
 4. c) Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació.
 5. d) Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’associació han de satisfer.
 6. e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.
 7. f) Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
 8. g) Contractar els empleats que l’associació pugui tenir.
 9. h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
 10. i) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
 11. j) Nomenar les i els vocals de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
 12. k) Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:

-subvencions o altres ajuts

-l’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació en les activitats pròpies de l’entitat.

 1. l) Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l’article 30.
 2. m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l´Assemblea General.
 3. n) Adquirir béns immobles, donacions o finques amb la finalitat de desenvolupar els objectius de l’activitat.
 4. o) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de l’associació o que li hagi estat delegada expressament.

Article 17

 1. La Junta Directiva, convocada prèviament per la presidenta o president, o per la persona que la substitueixi, s’haurà de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, i que en cap cas no pot ser inferior a 60 dies. (proposo 90 dies)
 2. S’haurà de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter la presidenta o el president o per la persona que el substitueixi o bé si ho sol·licita un terç dels membres que la componen.

Article 18

 1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un.
 2. Les persones membres de la Junta Directiva estan obligades a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n.
 3. La Junta Directiva prendrà els acords per majoria simple de vots dels assistents.

Article 19

 1. La Junta Directiva podrà delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços del seus membres.
 2. També podrà nomenar, amb el mateix quòrum, una o uns quants membres per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

Article 20

Els acords de la Junta Directiva s’hauran de fer constar en el llibre d’actes que podrà ser digital i hauran de ser signats pel secretari/a i el president/a. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s’haurà de llegir l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

Capítol V. El president o la presidenta.  

Article 21

 1. Són pròpies de la president o la presidenta les funcions següents:
 2. a) Dirigir i representar legalment l’associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 3. b) Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.
 4. c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
 5. d) Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 6. e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari o secretaria de l’associació.
 7. f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l’Assemblea General o la Junta Directiva.

 

 1. El president o presidenta és substituït, en cas d’absència o malaltia, per la persona de la Junta que decideixi el propi president                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Capítol VI. La tresorera o tresorer, el secretari o secretaria

Article 22

El tresorer/a té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’associació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Portarà un llibre de caixa. Signarà els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Pagarà  les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals hauran d’ésser visades prèviament pel president o presidenta,  i ingressarà el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi.

Article 23

La secretaria/a haurà de custodiar la documentació de l’associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis.

Capítol VII. Les comissions o grups de treball

Article 24

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l’hauran de plantejar els membres de l’associació que vulguin formar-los, que n’hauran d’assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.

La Junta Directiva s’haurà de preocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals hauran de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.

Capítol VIII. El règim econòmic

Article 25

El patrimoni econòmic de l’associació plataforma Salvem Salau en l’actualitat és de……euros.

Article 26

Els recursos econòmics de l’associació es nodreixen de:

 1. a) les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus membres.
 2. b) les subvencions oficials o donacions particulars
 3. c) les donacions, les herències o els llegats
 4. d) les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se per la realització d’activitats o altres
 5. c) Les activitats econòmiques de caràcter ambiental com venda de material.

 

Article 27

Totes les persones membres de l’associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.

L’Assemblea General podrà establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques anuals segons el que disposi la Junta Directiva- i quotes extraordinàries.

Article 28

L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre.

Article 30

En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi hauran de figurar les signatures de la presidenta/ent, el tresorer/a i la secretari/a.

Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer o tresorera i la de la de la presidenta/ent.

Capítol IX. La dissolució

Article 31

L’associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.

Article 32

 1. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General haurà de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
 2. L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
 3. Els membres de l’associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
 4. El romanent net que resulti de la liquidació s’haurà de lliurar directament a l’entitat pública o privada sense afany de lucre que, en l’àmbit territorial d’actuació de l’associació, hagi destacat més en la seva activitat a favor d’obres en defensa del medi ambient.
 5. Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.

Isil,… de …. de 2019

Signatura de les persones que consten en el document de constitució de l’associació

 

 

Cal adjuntar a la sol·licitud la documentació següent:

– L’acta fundacional (datada i signada per tots els socis fundadors).

– Una fotocòpia dels DNI, passaports o permisos de residència de tots els socis fundadors.

– Els estatuts (datats i signats per tots els socis fundadors o, com a mínim, pel president i el secretari). En la denominació de l’entitat (que consta a l’acta fundacional i en els estatuts) ha de figurar el tipus jurídic “Associació” o “Assoc.”.

– El justificant del pagament de la taxa si el tràmit és presencial.

En el cas que les persones fundadores siguin persones jurídiques, cal adjuntar també l’acord de l’òrgan competent en què es manifesta la seva voluntat de formar part de l’entitat amb la designació de la persona física que representarà la persona jurídica.

 

 

 

 

 

Categories: ESTATUTS